Update van artikel #metoo - Integriteit en transparantie

De affaire met ex-burgemeester Stefan Huisman heeft ervoor gezorgd dat er veel maatschappelijke reuring is ontstaan. Groen Brabant is van mening dat de energie van de maatschappelijke opgekropte woede dient te worden omgezet in daden. We kunnen gaan zitten wachten op een volgend schandaal, met als gevolg wederom meer opgekropte woede, of trachten oorzaken, waar een gemeenteraad geen invloed op heeft, aan te kaarten bij de personen die er wel over gaan.

In de raadsvergadering van 28 februari jl. diende Groen Brabant daarvoor twee moties in die raadsbreed omarmd werden. De eerste motie had betrekking op de volkswoede die heerst over het wachtgeld die de heer Huisman na zijn laakbaar gedrag ontvangt en de opgelegde zwijgplicht die de antwoorden op relevante vragen belemmert. Onze aangenomen motie roept de Tweede Kamer op om:

  • de wet(ten) en regels die de mogelijkheid tot riante vergoedingen na aantoonbaar laakbaar gedrag scheppen aan te passen.
  • de wet(ten) en regels die in situaties als de onderhavige een zwijgplicht opleggen zodanig aan te passen dat gemeenteraden in bijzondere situaties zelf kunnen besluiten om deze zwijgplicht op te heffen.

Tevens zal deze motie aan alle gemeenteraden van Nederland toegestuurd worden met het verzoek zich bij deze oproep aan te sluiten en deze motie zal bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kenbaar gemaakt worden met het verzoek zich in te zetten om de beschreven doeleinden bij de Tweede Kamer te bereiken.

Daarnaast wil Groen Brabant dat de burger invloed heeft in de benoeming of herverkiezing van een burgemeester. Daar ging onze tweede motie over. Hiervoor hadden we vijf punten aangedragen.

  1. Een zo transparant en participatief mogelijke benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester;
  2. het onderzoeken van de mogelijkheden van een burgerraadpleging, in een of andere vorm, in de benoemingsprocedure van de nieuwe burgemeester;
  3. te streven naar een burgerraadpleging waarin alle kiesgerechtigde Oosterhouters kunnen stemmen op de kandidaten;
  4. de uitkomsten van de burgerraadpleging te verwerken in de aanbeveling die de gemeenteraad doet aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  5. in de op te stellen profielschets voor de nieuwe burgemeester met een te houden burgerraadpleging rekening te willen houden, bijvoorbeeld door het opnemen van de wens dat kandidaten er geen bezwaar tegen hebben mee te werken aan een burgerraadpleging en dus dat hun kandidatuur openbaar wordt.

Helaas konden we niet van alle fracties steun krijgen voor alle vijf de punten. Groen Brabant vindt het van belang dat er een aanzet gegeven wordt tot hervormingen en heeft daarom de punten 3, 4 en 5 laten vervallen, zodat de motie alsnog raadsbreed aangenomen kon worden. En aldus geschiedde.

Cees Noltee
Groen Brabant
groen-brabant.nl