Belangenvereniging LMP-weg heeft aan Groen Brabant diverse vragen gesteld m.b.t. de LMP-weg en mobiliteit.

Geachte bestuursleden,

U hebt aan Groen Brabant gevraagd te reageren op vragen van uw belangenvereniging LMP-weg. Bij deze zullen we ingaan op de door u gestelde vragen.

"Eerst willen we u er op attenderen dat de LMP Belangenvereniging niet is uitgenodigd voor één van de focusgesprekken en spiegelsessies."

Hoewel het stadsbestuur anders wil doen geloven is het gebrek aan het bieden van burgerparticipatie iets dat wij zeer frequent van burgers zelf horen. En als ze al mee mogen praten blijft achteraf vaak het gevoel hangen dat de burger voor spek en bonen heeft mogen meedoen. Dit betreuren wij ten zeerste. Wij hebben daar in ons verkiezingsprogramma dan ook ruimschoots aandacht voor: Klik hier voor ons standpunt.

Toen woningbouw aan de oostelijke zijde (sprong over de A27) door enkele partijen in de raad afgeschoten werd is de westzijde nadrukkelijk in beeld gekomen. Met de kreet ‘bouwen, bouwen, bouwen’ in de mond heeft het college volledig de focus gelegd op woningbouw. Daarbij heeft het college alle waarschuwingen over de dreigende maximaal bereikte capaciteit van de (wijk)ontsluitingen van onze wegen genegeerd en/of onderschat. Er zijn u en uw vereniging in het verleden beloften gedaan door het stadsbestuur en partijen die, naar blijkt uw schrijven, niet waargemaakt kunnen worden. Partijen met statistisch gezien veel aanhang in uw woonomgeving zitten nu met de handen in het haar. Met de komst van de Contreie, het project Zwaaikom, de herontwikkeling van de Wilhelminahaven en het Arendsplein, zal de verkeersdruk aan de westkant alleen maar toenemen. Daarnaast leiden ook de toegenomen recreatiemogelijkheden op de Vrachelse heide tot een toename van verkeer.

De vereniging 380kVOosterhoutNEE heeft tot hun eigen en onze vreugde weten te voorkomen dat er een groot rijkdom van de Oosterhoutse natuur t.b.v. de 380kv aangetast zou worden. Hetzelfde natuurgebied dat er aan zou moeten geloven bij de realisatie van een westelijke rondweg. Je kan niet TEGEN 380kv en VOOR natuur zijn, en tegelijkertijd ook TEGEN natuur en VOOR een westelijke rondweg. Dat maakt je volstrekt ongeloofwaardig. Ons antwoord op uw vraag over ons standpunt betreffende een westelijke rondweg luidt dan ook: wij zijn tegen een westelijke rondweg.

In het discussiestuk staat dat:

  • De knip op de Eikdijk weg kan,
  • LMP-weg kan worden verbonden door een nieuw aan te leggen weg in de buurt van de Oude Bredasebaan (om, langs of door Juzt-terrein), met de Bredaseweg,
  • De Burgemeester Holtroplaan auto-luw gemaakt kan worden en het verkeer afgewikkeld kan worden via de Bredaseweg,
  • De LPM-weg tot zijn volledige capaciteit benut kan worden.

Hierover heeft u enkele vragen gesteld. De geopperde plannen die u aanhaalt om de Bredaseweg via de Oude Bredasebaan met de LMP-weg te verbinden waren ons tot op heden niet bekend. Wat ons inziens aantoont dat het stadsbestuur door het dossier 380kv in een impasse is geraakt en geen andere uitweg ziet dan de LMP-weg als alternatief voor een westelijke rondweg aan te wijzen. Alle gedane beloftes in het verleden ten spijt. Groen Brabant is tegen dit voorstel.

Over de knip op de Eikdijk zei het stadsbestuur laatst nog dat deze niet verwijderd zou worden: Link naar artikel in BNdeStem. Voor Groen Brabant gaat het bij het verwijderen van de knip om de afweging tussen het ontzien van de Lage Molenpolderweg en Wilhelminakanaal-Zuidverkeersdrukte en de verkeersdrukte bij de Meerstoel, de Europaweg en bij de kruising met de Beneluxweg. Verwijderen betekent een toename van vrachtverkeer op de LMP-weg. Dit is een verdere aantasting van het woongenot en gezondheidsklimaat door fijnstof. Wij kunnen ons vinden in uw voorgestelde maatregel om van de hele LMP-weg een 30 km weg met de nodige drempels en snelheidscontrole te maken. Uiteraard met handhaving op het vrachtwagenverbod.

"Wij zijn voor/tegen een volwaardige busverbinding in Vrachelen."

Groen Brabant is heel erg VOOR een volwaardige busverbinding van en naar Vrachelen. Het fijnmazig openbaar vervoer laat te wensen over. Wij zijn voor uitbreiding van rijtijden, ook voor in de avonduren en op zondagen: Klik hier voor ons standpunt.

We hopen uw vragen naar wens beantwoord te hebben, en rest ons alleen nog u veel wijsheid toe te wensen in het stemhokje op 21 maart aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Cees Noltee
Groen Brabant