Onze bijdrage in de raad van 22 oktober 2019

Voorzitter, de zesde wet van Ome Henk geeft aan en ik citeer: “Het tempo waarin onzin kan worden bedacht en verspreid, is altijd groter dan het tempo waarin diezelfde onzin kan worden weerlegd” einde citaat. Maar wat voor de natuurlijke omgeving glashelder is, is voor het aardse klimaat volstrekt onduidelijk. Het geologische archief van de aarde laat ondubbelzinnig zien dat ons klimaat in het verleden enorme veranderingen heeft gekend, maar over oorzaak en gevolg weten we nog veel te weinig. We weten wel dat het inzetten op hernieuwbare energie de rekeningen doet exploderen, de armoede doet toenemen en huishoudens hun inkomen direct negatief beïnvloed, en aantast. Maar ook dat hernieuwbare energie slecht is voor de gezondheid, dit geldt dan met name voor windmolens en zonepanelen, biomassa en de verduurzaming van huizen. Er is bovendien een grote mate van onzekerheid over de productieketen van zeldzame aarden. Voorzitter, de doelstellingen van Parijs zijn bedoeld om de CO2 uitstoot te verlagen. Maar de maatregelen die we nemen leiden juist tot meer uitstoot van CO2. Want om heel Nederland in 2050 te laten voldoen aan dit scenario is wel drie maal het Nederlandse oppervlak nodig voor biomassa en zes maal de provincie Utrecht voor zonnepanelen. Als de rest van de wereld dezelfde doelstellingen als Nederland aannemen dan zijn er niet genoeg zeldzame aarden. Voorzitter, wat is de taak van de politiek als het over energie gaat? Dit is zoeken naar de beste, veiligste, milieuvriendelijkste, betrouwbaarste en vooral betaalbaarste energie voor onze moderne maatschappij. Kan het college dat, Nee! Kan de raad dat nee, dit komt, omdat de huidige klimaatdoelstellingen te ambitieus zijn, en veel te ver verwijderd van wat we kunnen waarmaken. Dat kan zich tegen ons keren, en verlamming, onverschilligheid of verzet in de hand werken. Dat laatste tekent zich af in de Verenigde Staten, en daarmee hebben we onze hand kennelijk overspeeld. Daar kunnen we over moraliseren maar het brengt ons geen steek verder. Een klimaatakkoord zonder het land met het grootste energieverbruik, is geen klimaatakkoord. Daar komt bovenop, dat wereldwijde ontwikkelingen in de komende dertig jaar net zo hard door zetten als in de afgelopen dertig jaar. Een plotselinge afname van energiegebruik en fossiele brandstoffen zoals vereist in de klimaatdoelstellingen , is daarom niet te verwachten.

Voorzitter, het akkoord van Parijs streeft naar een netto CO2 emissie van nul in de tweede helft van deze eeuw. Daartoe moeten drie enorme omwentelingen plaatsvinden:

  • de hoeveelheid niet fossiel moet in dertig jaar verdubbelen
  • het totale wereldwijde energiegebruik moet halveren
  • de totale consumptie van fossiele brandstoffen moet met 80% omlaag

 

Als we dit vertalen naar het energiegebruik per wereldburger, met inachtneming van de huidige exponentiële bevolkingsgroei, worden de getallen nog extremer: 60% reductie van energiegebruik en 85% reductie van fossiele brandstoffen per persoon in de komende dertig jaar. Van deze enorme omwentelingen is nog niets te bespeuren. Gezien de historische trends van de afgelopen honderdvijftig jaar is het alleen al op statistische gronden ongeloofwaardig dat een dergelijke ontwrichtende ommekeer überhaupt zal plaatsvinden. Er zijn geen aanwijzingen en geen maatschappelijke en technische drijfveren voor een onmiddellijke en scherpe daling van energiegebruik en fossiele brandstofconsumptie. Het zal al moeilijk genoeg zijn om de toename ervan te beteugelen terwijl we in rap tempo naar tien miljard wereldburgers gaan. Het ziet ernaar uit dat de keizer net als in het sprookje van Andersen inderdaad geen kleren aanheeft, maar dat haast niemand dat durft te zeggen, uit angst niet voor vol te worden aangezien.

Voorzitter, de internationale gemeenschap ijvert al een aantal decennia voor het tegengaan van de nadelige milieueffecten van menselijk handelen. Voor energie zijn daartoe sinds 1992 diverse verdragen, protocollen en akkoorden gesloten. Echter de optelsom van de initiatieven leverden niet het gewenste resultaat op. Nu komen daar windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s e.d. bij, die niet voldoen aan die verdragen en akkoorden, zeker niet op een vrije markt. Bovendien is biomassa een bom onder het klimaat en onze gezondheid, om maar niet te spreken over het lawaai van warmtepompen. De windmolens draaien op groene leugens en belastinggeld. Ze leveren substantieel veel te weinig op en hebben op CO2 besparing, waar het allemaal om te doen is, een onmeetbaar resultaat. Door het massaal (1200 kg) toepassen van neodynium in moderne windmolens, wat per jaar tientallen inwoners van Baotou in China het leven kost, en duizenden mensen ziek maakt, zijn ze gevaarlijker als welke chemische en nucleaire industrie ooit. Legt u maar eens uit voorzitter, wat het woord duurzaam in combinatie met die humanitaire ramp in China door zeldzame aardmetalen winning voor uw speeltjes, in dit verband betekent. Dit geldt ook voor zonnepanelen.

Zo bezien lijkt het gewenst voor onze waakzame waardevrij geachte lokale overheid om eindelijk eens met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse te komen die rekening houdt met het hierboven geschetste. Het is mogelijk dat ik op democratische gronden te veel vraag omdat dit niet past binnen het groepsdenken van de gevestigde orde van Gemeentebelangen, VVD, en CDA, met als meehobbelaars de rest van de raad. Wind- en zonenergie en biomassa zijn geen onderwerp van discussie bij deze partijen, omdat men slechts liever het politiek correcte groepsdenken volgt. Wij vinden dat de mensheid alle tijd heeft voor een doordachte energietransitie.

Voorzitter, van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn we nog lang niet af. Zij zijn niet door windmolens, zonnepanelen en biomassa te vervangen, we kunnen het klimaat niet redden met een paar windmolens en zonnepanelen. Laten we onze bossen niet opstoken in elektriciteitscentrales en ons kostbare voedsel niet verkwanselen aan autorijden. In de komende decennia zal atoomenergie, met inherent veilige systemen, de eigenlijke energietransitie geleidelijk af gaan dekken. Ook dat kost nu nog veel geld, maar je krijgt er een veel betere energievoorziening door. China bouwt de eerste prototypen van (thorium-) gesmolten-zout reactoren. Die hebben om veel redenen onze voorkeur, o. a. omdat hoogradioactief afval van bestaande kerncentrales daarmee kan worden ‘opgebrand’. In de USA is in principe groen licht gegeven voor de seriematige bouw van een paar duizend veilige en compacte kernreactoren. Inmiddels wordt daar ook weer aan gesmolten-zoutreactoren doorgewerkt. Er zijn wereldwijd tal van bedrijven en instituten met verder onderzoek bezig, zoals de universiteiten in Birmingham en Delft, die samenwerken om een uraanbatterij van 4 MW te ontwikkelen. Doordachte scenario’s zijn nodig om een efficiënte energietransitie te bewerkstelligen. Maar daar is een niet-alarmistisch geduld voor nodig. Voorzitter van CO2 is geen gevaar te duchten. Belasting op de uitstoot van dat gas heeft om die reden al geen zin. De huidige voornemens van dit college achtten wij dom en destructief. Ze jagen de energiekosten voor huishoudens en bedrijven totaal onnodig op, naar een onacceptabel en onbetaalbaar niveau. Gebruik allereerst geld voor research. Energiebesparing kan o. a. worden bereikt met andere technieken voor dataverkeer en dataopslag. Volg Amerika, Rusland, China, Taiwan en andere landen met het snel overstappen naar veilige kernenergie.

Derhalve blijft voor ons van kracht voorzitter: De nota Ambitie voor de energietransitie Oosterhout 2030 en de Routekaart energietransitie 2019 - 2022 stellen wij in deze opzet niet vast.