Er is een plan om de bestaande pluimveehouderij aan de Schransmansdreef te Den Hout door te ontwikkelen tot een duurzaam agrarisch bedrijf. Het gevolg van het aannemen van dit wijzigingsplan Schransmansdreef 8 zou zijn dat er op jaarbasis op het perceel 995.000 vleeskuikens fabrieksmatig worden geproduceerd. Naar onze mening heeft dit niets te maken met duurzaam en milieu- en diervriendelijk ondernemen. In de toelichting op het plan wordt zelfs opgemerkt dat alleen met schaalvergroting tot een economisch haalbare bedrijfsvoering kan worden gekomen. En dat met meer dan een verdubbeling van de aantallen te mesten vleeskuikens de hoeveelheden uit te stoten stikstof, ammoniak en fijnstof zullen toenemen. Ook geeft deze uitbreiding een verdubbeling van de verkeersbewegingen door grote vrachtwagens wat leidt tot nog meer gevaar voor het langzaam verkeer ter plaatse.

Door deze uitbreidingen, golfterrein en Schransmansdreef, wordt er een verkeersprobleem geschapen die zijn weerga niet kent. Het moet niet zo zijn dat dit soort zaken op Den Hout worden afgewenteld. Om maar niet te spreken over het feit dat de uitbreiding van dit kippenbedrijf niet voldoende landschappelijke kwaliteitswinst voor de locatie en de naaste omgeving oplevert. In de afgelopen raadsvergadering probeerde Groen Brabant met een mondelinge motie dit probleem op de agenda van a.s. september te zetten. Dit zonder enig resultaat. Het antwoord van het stadsbestuur was dat zij het bevoegd hebbend gezag zijn en vinden dat dit een goed voorstel is en dat het debat hierover voor iedereen open moet staan. De VVD en de Vorst van Dorst staan hier volledig achter.

Cees Noltee