Uit het antwoord dat een indiener van een zienswijze kreeg van het stadsbestuur op de vraag of er een bezonning studie is gedaan of gedaan kan worden, bleek iets heel vreemds. Het antwoord was dat dit niet gebeurd is, en ook niet meer kan, omdat de flat naast zijn woning inmiddels gesloopt is. Op een zelfde vraag van Groen Brabant werd geantwoord door het stadsbestuur, dat er nu in het geldende bestemmingsplan al een groter appartementencomplex tot 26 meter mogelijk is. En dat daardoor een bezonning studie van de oude feitelijke situatie niet nodig is. Nee natuurlijk niet, dat komt omdat het stadsbestuur zich niet aan het amendement uit 2003 heeft gehouden. En die bezonningsstudie niet heeft laten uitvoeren.

Overigens is dat een schande, want in 2003 nam de raad bijna unaniem een amendement van Groen Brabant en Gemeentebelangen aan. Dit tijdens de beraadslaging over de woonvisie waarin werd vastgelegd dat bij inbreidingslocaties, iedere hoogbouwlocatie zou worden onderworpen aan een verdichtingstudie. Waarbij zaken zoals windhinder, privacy aantasting, invloed op het verkeer, bezonning, schaduwwerking en marktvraag aan de orde zouden komen en, of dat er sprake is van een verantwoorde combinatie tussen bebouwing en de omgeving Dit zou automatisch ook inhouden dat het bouwen van appartementen, op 7 meter afstand van bestaande bebouwing en 19 tot 22 meter hoog, zoals nu in uw voorstel staat niet gebouwd zou mogen worden. In de hoogbouwvisie van het stadsbestuur gedateerd 20 november 2009 wordt verwezen naar criteria voor hoogbouw die bij benadering het zelfde aangeven als het aangenomen uit 2003 van Groen Brabant en Gemeente Belangen. Wij zijn benieuwd naar de uitleg van het stadsbestuur en hoe ze bezwaarmakers alsnog tegemoet komt.

Cees Noltee Groen Brabant