Het stadsbestuur heeft afgesproken dat aanvullend op het opvangen van 70 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het voormalige UWV gebouw, er een locatie onderzoek wordt verricht om te komen tot een AZC voor 300 vluchtelingen voor een duur van 5 tot eventueel 10 jaar. Er wordt gestart met de inventarisatie van alle mogelijke gronden, in Oosterhout en de kerkdorpen, aangezien er geen gebouwen beschikbaar zijn voor de opvang van 300 asielzoekers. Ook doen zij een oproep aan de inwoners, bedrijven en organisaties van Oosterhout om gronden aan te bieden. Omdat een meerderheid van de gemeenteraad geen interesse in een referenda of peiling heeft, om burgers bij het beleid te betrekken, en omdat burgerparticipatie ofwel deelname van burgers aan de publieke zaak een papieren tijger is, willen wij het stadsbestuur het volgende voorhouden.

Groen Brabant wil dat deze locaties aan een Multi criteria-analyse (MCA) worden onderworpen. Hiervan is Maatschappelijke uitvoerbaarheid de voornaamste, met als uitgangspunt of er, draagvlak voor de komst van het AZC is te verwachten, of zal een AZC juist op verzet bij omwonenden en/of andere belanghebbenden stuiten. Ook criteria als Sociale veiligheid, Landschappelijke en Stedenbouwkundige inpasbaarheid spelen een rol, maar ook milieu. Verkeersveiligheid en de Planologische uitvoerbaarheid (past het binnen de omgevingsverordening) spelen een voorname rol. En niet te vergeten de economische uitvoerbaarheid.

Cees Noltee
Groen Brabant.